#متن_موفقیت

130 posts tagged with #متن_موفقیت

Photos and Videos about #متن_موفقیت

اگرمن درخانه عصبانی میشوم وداد وبیداد میکنم پیامی که بچه ام دریافت میکند این است که عصبانیت ،دادوبیداد کردن وزورگویی میتواندوسیله ای باشدکه من خودم رابه دیگران ثابت کنم وهمچنین دیگران رابترسانم وعیبهایم راپوشش بدهم و.... حالاوقت آن رسیده که کودکمان پیامی راکه گرفته است رابه مرحله اجراء بگذارد،یعنی اوعصبانی میشود و فریاد میزندامامتاسفانه نتیجه!!!!! بامخالفت وسرکوب ونصیحت پدروماد روبه رو میشود، سردرگمی وتضادی که به خاطرای دوگانگی درذهن کودک به وجودمی آید او راازدرون به مقدارکمی دچاراسترس ونگرانی میکندکه ؛اگربداست چراخودش...اگرخوب است چرا....این یعنی تضاد، اگرتعداداین تضادهابه حدی برسد که کودکمان را سردرگم کنداعتمادبه نفس اولطمه شدیدخواهدخورد وهمین نداشتن اعتمادبه نفس کافی میتواندمنبع صدهااختلال ومشکل دیگرباشدکه قراراست درآینده گریبانگیر او شود.بابایی موسی. #انگیزشی #روانشناسی #متن_انگیزشی #علمی_آموزشی #علمی_تخصصی #علم_موفقیت #دانشگاه_موفقیت #ثروت_سازان #متن_موفقیت

بزرگترین تغییراتی که درزندگی خودتان ایجادکرده اید رابرسی کنیدتابه وضوح ببینیدکه همه شان ازقدمهای کوچکی شروع شده اند که آرام آرام وبه مرور زمان بزرگ شده اند. ازایجادتغییرات بزرگ نترسیم وکارمان راباگامهای کوچک شروع کنیم به امیداینکه روزی برسدکه خودمان هم باورمان نشودکه ازکجا به کجارسیدیم.بابایی موسی. #علم_موفقیت #دانشگاه_موفقیت #علمی_آموزشی #متن_انگیزشی #انگیزشی #ثروت_سازان #متن_موفقیت

اگرغیرازاراده وتوان خودمان به امید دیگران نشسته ایم یعنی اینکه ماهنوز شروع نکرده ایم، یعنی اینکه ماهنوزخودمان ازخواسته هایمان مطمئن نیستیم،یعنی اگرشدچه بهتر،اگرهم نشد که نشده است. برای خلق تغییراتی که معجزه نام دارندبایدفقط وفقط به نیروی فکری وجسمی خودتان تکیه کنید،نه اینکه ازدیگران متوقع باشیدتاشمارادرک کنند وراههارابرایتان هموارکنند،واگردراین راه ازکسی هم کمک بگیریدبازهم به توان فکری خودتان برمیگردد که چگونه ازامکانات سرراهتان برای رسیدن به هدف استفاده میکنید.بابایی موسی. #علم_موفقیت#علمی_آموزشی#ثروت_سازان#متن_انگیزشی #متن_موفقیت #انگیزشی #دانشگاه_موفقیت

DGRAF
(@dgraf.st)

14 Days 10 Hours Ago

برای تبدیل علاقه به حرفه باید تلاش کرد و متوقف نشد #هدفمند #مجله_گرافیک #گرافیک_دیزاین #متن_موفقیت #دی_گراف

اگردریک موقعیت یکسان دونفرقراربگیرندوبخواهندچیزی رابه دست بیاورندمطمئنن کسی که نیاز بیشتری داردسعی بیشتری خواهدکردوازخیلی مساعل ومشکلات نمیترسدچون اوبه جای فکرکردن درموردترسهایش به رسیدن به خواسته هایش فکرمیکند،درواقع اوبه رفع کردن نیازهایش فکرمیکنداماکسی که نیاز کمتری داردممکن است قیدهمه چیزرابزندوبترسدچون پیش خودش فکرمیکندکه ارزشش رانداردومیگویداگرنشوداینطورمیشود وآنطورمیشود. درواقع هرچه بیشترنیازداشته باشیدکمترمیترسیدوبلعکس.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #ثروت_سازان #متن_انگیزشی #متن_موفقیت #انگیزشی #علم_موفقیت

مابرای رسیدن به اهدافمان به پول نیاز داریم، راه رسیدن به پول برای هرکسی کاری است که انجام میدهد،در واقع ماکارمیکنیم وپول درمی آوریم تا به اهدافمان(لذتها)برسیم ،هرچه بیشتربدانیم که چه لذتهایی را میخواهیم اهدافمان راباوضوح بیشتری میتوانیم ببینیم چون اهداف نهایی بیشترانسانهاکسب لذت های گوناگون است حال شایدبرای یکی لذت جنسی مدنظرباشدوبرای یکی دیگرلذت کمک به بچه های بی سرپرست،درهرصورت هدف نهایی کسب لذت است،بنابراین به این فکرکنیدکه چه لذتهایی رادوست دارید.بابایی موسی. #انگیزشی #دانشگاه_موفقیت #علم_موفقیت #متن_موفقیت #متن_انگیزشی #ثروت_سازان

فرض کنید که تعطعلات نوروز است ومن سرماخورده ام وباورم این است که ویروس سرماخوردگی ازطریق روبوسی به کسی انتقال پیدانمیکند آیامن بااین باورم به شیوع بیماری کمک نکرده ام؟آیابه تنه درخت زندگی دیگران ضربه ای هرچند کوچک نزده ام؟ حالاشماتصورکنیدباورهای بزرگتروقویترمن که فقط اکتسابی اند و ریشه علمی ندارندچگونه میتوانند دسته ای باشندبرای کسانی که نقش تبر را دارند تابه آنها درجهت پیشبرداهدافشان بدون اینکه خودم بفهمم کمک کرده باشم.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #ثروت_سازان #علمی_آموزشی #علم_موفقیت #متن_موفقیت

به همراه داشتن لیست خریدباعث میشودتاشماکمترگول تبلیغات فروشگاههارابخوریدوچیزهایی راکه میخریدبادلیل منطقی بخرید نه به خاطربالارفتن هیجان وبرطرف کردن احساساتتان، احساساتی مانندطمع که میگوید؛چقدرارزان است،دیگه همچین فرصتی گیرم نمیادو.....بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان #علمی_آموزشی

هرکاری که ما انجام میدهیم برای ما نتیجه ای دربردارد اگرآن نتیجه جزو احتیاجات ضروری برای زندگی،بقاءویاهدف مان باشد،ماازآن کارنمی ترسیم وبه جلومیرویم امااگرفقط یک خواسته معمولی باشد درمغزما هیجانی تولیدمیشود که ترس نام دارد واگرمابخواهیم ترسمان رابرطرف کنیم بایدبه سراغ کسانی برویم که تجربه انجام آن کار را دارندومیتوانندترسهای کاذب را که ساخته ذهن خودمان است راخنثی کنند،ازطرفی هم میتوانیم ازکسانی سوال کنیم که فقط درمورد کاری که مامیخواهیم انجام دهیم چیزهایی شنیده اندوچون ناخودآگاه ما میفهمد که این گفته هاواقعی نیستندبنابراین تولید ترس واسترس بیشتری خواهدکرد،بنابراین فقط کسانی که تجربه انجام دادن دارندمیتوانندترسهایمان راکم کنندوالبته به نحوی که ماباکارجدیدمان به ایشان ضرری نرسانیم ویاازمنافعش کم نکنیم تااوهم راهنمایی غلط به ماندهد.بابایی موسی.#دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان

به رفتاریک متکدی درخیابان،به رفتاریک متهم باقاضی پرونده اش،به رفتاریک بیمارباپرستارویابه رفتارخودمان باکارمندبانک درموقعه گرفتن وام۴٪نگاهی بیندازیددرتمام این رفتارهامامیتوانیم هدفهای پنهانی رابه وضوح ببینیم،امابعضی مواقع افرادی پیدامیشوندکه باسطح هوش بالاتروخواسته های قویترمیتوانندطوری ماراسرگرم رفتارهای محترمانه وبه اصطلاح باکلاس ویالارج بازی خودشان بکنندکه ماازاهدافشان قافل شویم ودرنتیجه اجازه بدهیم که ازلحاظ،مالی،احساسی و....موردسوءاستفاده قراربگیریم،راهکاراین است که همیشه الگوی ذهنیمان رابراهداف دیگران ازرفتارهایشان پایه ریزی کنیم تااینکه احساساتی شویم،هیجان زده شویم وهمه چیزرافراموش کنیم.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان

به فرصتهایی که ازدست داده ایدفکرکنیدوببینیدکه عامل زمان چقدرتعیین کننده است ،فرصتهای استثنایی قابل تکرارنیستند،اگرفرصتهارادرزمان خودشان شکارنکنیم،آنهامیروندومارادرحسرت خودشان باقی میگذارند .بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان

فرد موفق به کسی میگن که در همه موضوعات زندگیش موفق عمل کنه نه اینکه فقط پول داشته باشه و پولدار باشه ! تو همچین فردی رو تو زندگیت که جز اطرفیانت باشه رو میشناسی ؟ زیر همین پست تگش کن... * * * * * * * #موفقیت_فردی #افراد_موفق #جذب #افراد_ثروتمند #ثروتمندان #کارآفرین #کارآفرینان #قدرتمندان #ثروتمندان_ایرانی #ایرانیان_موفق #متن_خاص #متن_جذاب #عشق #کائنات #تصویرسازی #تجسم #رویاپردازی #ذهن_ثروتمند #متن_انگیزشی #انگیزش #عکس_انگیزشی #سخن_بزرگان #مشهد #تهران #هدف #موفقیت #متن_موفقیت #اعتماد_بنفس

شمافکرکنیدکه برروی کره زمین هیچ انسانی نمی میرداگرکسی پیداشودکه مادرش بمیرداین دردمیتواندکشنده باشدچون کسی نیست که بتوانداورادرک کندوبااوهمدردی کند تابه مرورزمان التیام بگیرد،اگرنتوانیم کسی راپیداکنیم که مارادرک کندوباشکستهای قلبی وروحیمان همدردی کندزندگی برایمان بسیارغم انگیز وسردخواهدشدومیتواندماراازاهداف وانگیزهایمان جداکند.بابایی موسی. #متن_خاص #متن_موفقیت #دانشگاه_موفقیت #

داشتن اعتماد به نفس در هر زمینه میتونه باعث پیشرفت تو بشه... برای تحقق آرزو ها و رویاها باید اعتماد به نفس خوبی داشته باشی... افراد موفق با اعتماد به نفس خوبی که دارن راحتتر با دیگران ارتباط برقرار کردن کارهاشونو بهتر انجام دادن در روابط کاری و زندگی شون بهتر عمل کردن و از این طریق به ثروت و جایگاه بالایی رسیدن اعتماد به نفس ذاتی نیست! اعتماد به نفس کسب کردنی هستش:) * * * #موفقیت_فردی #افراد_موفق #جذب #افراد_ثروتمند #ثروتمندان #کارآفرین #کارآفرینان #قدرتمندان #ثروتمندان_ایرانی #ایرانیان_موفق #متن_خاص #متن_جذاب #عشق #کائنات #تصویرسازی #تجسم #رویاپردازی #ذهن_ثروتمند #متن_انگیزشی #انگیزش #عکس_انگیزشی #سخن_بزرگان #مشهد #تهران #هدف #موفقیت #متن_موفقیت #اعتماد_به_نفس

اگرناامیدی برماغلبه نکندهیچ مانعی توان مقاومت دربرابرخلاقیت وهوش بشری رانخواهدداشت.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان #علمی_آموزشی #موفقیت #موفقیت_فردی

سوئی چیروهوندا درسال۱۹۰۶دریکی ازروستاهای ژاپن به دنیاآمد،پدرش آهنگربودامابه خاطردرآمدخوبش تعمیرات دوچرخه انجام میدادو چیرو هم شاگردپدربود،اودرمجله ای به نام دنیای چرخهاآگهی استخدام تعمیرکارماشین رادرشرکتی به نام آرتی شوکای توکیوخواندوبه عنوان آبدارچی وجاروکش استخدام شد،بعدازدوسال رییس شرکت پیشنهادتاسیس شعبه ای درمحل خودشان رابه چیرو داد،امااونپذیرفت وشرکت خودش راکه مربوط به رینگ وپیستون بودراتاسیس کرد،محصولات شرکتش راکسی نخرید،پس به دانشگاه رفت تااطلاعاتش رادرباره متالوژی بالاببردروزهادرس میخواندوشبهابرروی پروژه اش کارمیکرداستادان ودانشجوهااو واختراعتش رامسخره میکردندتااینکه بعدازدوسال شرکت تویوتارینگ وپیستونش راخریدامامتاسفانه باآغازجنگ ژاپن وآمریکاشرکتش بااصابت بمب نیمه ویران شدوتویوتاشرکت رابه همان صورت ازچیروخرید،باادامه جنگ وگرسنگی وکمبودزخایردولتی ازجمله گازوئیل برای ماشینهاچیروبه فکرساختن وسیله ای افتادتابتواندبه زندگی ژاپنی هاسرعت ببخشداوباقراردادن یک موتورکوچک برروی دوچرخه اولین موتورسیکلت جهان راساخت،امااوپولی برای تاسیس شرکت نداشت،طلاهای زنش رافروخت اماکافی نبودولی ناامیدنشدبافرستادن هیجده هزارنامه به فروشگاههای دوچرخه درکل ژاپن خبراختراع خودرابه آنهااطلاع دادوازآنهاکمک مالی خواست،سه هزانفربرای اوپول فرستادندامامتاسفانه سیمان برای ساخت شرکت به خاطرجنگ باکمبودشدیدمواجه بودولی چیروبازهم تسلیم نشدبادوستانش جمع شدندوطی چندشبانه روزکار سیمان موردنیازشان راخودشان ساختندبعدازگذشت چندسال وبزرگ شدن شرکت چیروبه فکرصادرات افتاد،اوتوانست بازارکشورهایی مانندآمریکاوانگلیس رادرکشورخودشان هم شکست بدهدوبرندش راجهانی کندبعدازگذشت ده سال به فکرساخت اتومبیل افتادوباتنهاگذشت سه سال سومین خودروسازدنیاشدوشرکت خودروسازی هوندارادرآمریکاتاسیس کردکه به علت سیستم فوق العاده اگزوز وآلودگی کم موردتوجه قرارگرفت. اودرسن هشتادوپنج سالگی درسال۱۹۹۱درگذشت اماشرکت هونداسالانه بیش ازیک میلیون موترسیکلت،اسکوتر،تراکتور،ماشین چمن زنی و..راتولیدمیکند.یکی ازخاطرات دوران کودکی او این بوده که وقتی اولین باری که اتومبیل رامی بیندبی اختیارتاجایی که توانسته دنبال آن دویده است وقطره روغنی که ازماشین چکیده رامانندقطره آبی دربیابان بوییده است.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت#متن_موفقیت#ثروت_سازان#زندگی نامه_بزرگان#علمی_آموزشی

اگراعتقادشمااین است که آیندیتان دردست شمانیست پس اقدام خاصی برای تغییرآن نمیکنیدودرنتیجه زندگی شماروال عادیش راطی خواهدکردامااگرمعتقدباشیدکه آینده به تلاش وزکاوت خودتان بستگی دارد،بستری رابرای تغییرات آماده کرده ایدوباعملکردتان آرام آرام متوجه خواهیدشدکه شایداتفاقات دردایره کنترل شمانباشنداماواکنش شمانسبت به آنهاتعیین کنده است واین واکنش اگربرمبنای آینده نگری باشدقطعاتفاوت زیادی داردبازمانی که شماصرفابرحسب عادت ویاالگوهای ذهنی قدیمی به آن پاسخ می دهید،بنابراین اینکه ماآینده مالی،سلامتی،روابط،وخانواده و...رادردست خودمان ببینیم بازمانی که آنرادردست کسی یاچیزی دیگرببینیم،تعیین کننده نوع نگاهمان وهمچنین نوع عملکردمان نسبت به اتفاقاتی است که به آینده مامربوط خواهندشد.ماباتصمیماتی که میگیریم وانتخابهایی که میکنیم آیندمان رارقم میزنیم نه هیچ کس دیگری همچنان که تابه الان آن راساخته ایم.بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #علمی_آموزشی #ثروت_سازان #success

ماری کی اش صاحب برند(ماری کی)درلوازم آرایشی ثابت کردکه صحنه تجارت جهانی فقط مختص به آقایان نیست وخانمهاهم اگربخواهندمیتوانندبه جهانی شدن برندوتجارتشان فکرکنند. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #سخنانبزرگان #ثروت_سازان

من ازجمله ای که این مردگفته است یادگرفتم که برای هدفم بیشترازحرف دیگران ارزش قائل باشم. #دانشگاه_موفقیت #متن_خاص #متن_موفقیت #سخنانبزرگان #ثروت_سازان

موضوع راباچندمثال بامزه شروع میکنم؛درمقابل دوربین راهنمایی ورانندگی ازچراغ قرمزردمیشوم وشبانه روزمثبت اندیشی میکنم که سامانه های الکترونیکی پلیس به جای جریمه، مبلغی رابه عنوان پاداش درکارت بانکی من خواهندریخت.ویااینکه به روی یک تیربرق میروم وقبل ازگرفتن کابلهای برق دردستانم مثبت فکرمیکنم ومیگویم که جریان برق دربازوهای من به ماهیچه تبدیل خواهدشد(البته شایدهم دوست داشته باشم چربی شکمم راآب کنددرهرحال منو بازاست و انتخاب گزینه دست خودمان است) مثالی دیگر؛من بدون هیچ امکاناتی برای فرودازیک هلی کوپتربه بیرون می پرم وسعی میکنم ازطریق قانون جذب همانندیک عقاب پروبال باشکوهی دربیاورم وآسمانها راتسخیرکنم(تازه شم مار،وماهی،وبزکوهی وخلاصه همه چی ام میتونم شکارکنم)،خواهشآنخندیدموضوع کاملاجدی است) یک دسته ازمردم راتصورکنیدکه گرسنه ی،یک شبه پولدارشدن هستندوحاضرندهرمبلغی رابدهندتاراه پولدارشدن بدون زحمت وخیلی سریع رایادبگیرندودرمقابل اینهاگروهی دیگرکه آماده ی استفاده ازفرصتهاهستندباخوراندن حرفهایی که بذرامیدقلابی رادردل این بندگان خدابارورمیکندپولهای عجیب وغریبی به جیب میزنند،طمع پولدارشدن بدون زحمت یک امیداست،این امیدکه یک دفعه حرف ازپولهای سیل آسادرزندگیتان میزندایجادهیجان میکند،هیجان سطح هوشیاری شماراپایین آورده ومنطق شماراتاپنجاه درصدکاهش میدهدشماهم شماره کارت ورمزدومتان راواردمیکنید وازمحصولات سایتشان باعنوانهای،قانون جذب و...خریدمیکنید،اماغافل ازاینکه جای این پول درکارت شمابودنه درکارت دیگران.فقط اشکال کاراینجاست که اینهاچراخودشان ازطریق این قانونها پول جذب نمیکنندوفقط به جیب مخاطبینشان چسبیده اند،شایداین مرغهابه خاطررضای خداتخم میگذارند، خیرقربان اینهااربابان روانشناسی هستند،آنهامیدانندکه مغزانسان تحت تاثیرهیجان وحرفهای امیدبخش چگونه عمل میکند،سه مثال رابه خاطربیاوریدمن درچراغ قرمزجریمه خواهم شدودربالای تیربرق نوددرصدجزقاله خواهم شدوده درصدهم دود،درمثال سقوط از هلی کوپترهم که خواهم مرد، ((دیدن واقعیت آنطوری که هست نه آنطوری که دلمان میخواهدباشد))واقدام مابراساس این دیدگاه واقعی نتیجه همه چیزرامشخص خواهدکرد،حالاچه مثبت فکرکنیدوچه منفی،چه چیزی راجذب کنیدوچه نکنید،مگرمیشودکسی چیزی رابخواهدوواقعیتهارادرست آنالیزکندوبراساس آنالیزش حرکت کندامادرموردموضوع دلخواهش دائم فکرش منفی باشد،خواسته شماهمیشه ازمنفی شروع وبه طرف مثبت میرودچه بخواهیدوچه نخواهید،بیاییدموضوع رااززاویه دیگری ببینیم،اگرشما یک ماشین پیکان قدیمی داشته....ادامه...کامنت بعدی.. #دانشگاه_موفقیت#متن_موفقیت#ثروت_سازن

برای رسیدن به عشق ودوست داشتن واقعی بین زن وشوهربایداطلاعات خودتان رادرزمینه های مختلفی که به این موضوع مرتبط میشودرابالاببرید، کتابی از دکتر جان گری باعنوان؛ .مریخی هاوونوسی هادراتاق خواب. رامطالعه کنیدتامعنای لذت وعشق واقعی رادریابید. #دانشگاه_موفقیت #ثروت_سازان #متن_موفقیت #علمی_آموزشی #متن_خاص

مثلآاگرکسی انگیزه رسیدن به یک ماشین خاص رادارد،علت تولیداین انگیزه کمبودآن ماشین درزندگی مادی واحساسی اوست،واگربرای رسیدن به آن اقدامی نکند،وزمانی برسدکه کارازکارگذشته باشدوآن شخص فرصتهاراازدست داده باشدونتوانسته باشد آن ماشین راخلق کند،بادیدن آن اتومبیل درخیابان دچاراسترس واعصاب خوردی میشودودرنهایت مجموع این عوامل ومساعل دیگری مانندآن می تواندزمینه انواع امراض ودرنهایت زمینه های مرگ او...... بابایی موسی. #دانشگاه_موفقیت #متن_موفقیت #ثروت_سازان #علمی_آموزشی

طی یک مصاحبه ازادیسون کبیرپرسیدند؛ شماهزار راه رابرای ساختن لامپ امتحان کردید وشکست خورده اید،چراناامیدنمیشویدوهنوزهم راههای دیگری راامتحان میکنید؟ ادیسون جواب داد؛من هزاربارشکست نخورده ام،من هزار راه که نمیشودباآنهالامپ بسازیدراشناخته ام،واکنون هم راههای دیگری راامتحان میکنم. بن بستی وجودندارد، بن بست درذهن آدمهاست، هروقت به یکی ازبن بستهای ذهنت رسیدی وراهی راپیدانکردی،کلاج رابگیر،دنده عقب راجابزن وبه خودت بگو اینجاجایگاه من نیست،بایدراه دیگری راامتحان کنم. شمادرکدام بن بست گیرکرده ای وچطوربایدازآن خارج شوید؟..... بابایی موسی #دانشگاه_موفقیت#متن_موفقیت #علمی_تخصصی #ثروت_سازان

#shabhay_aram
(@lady_0_moon)

2019-06-28 07:46:09

#آگاه_کردن_شما_وظیفه_ماست #عشق_و_رابطه_جنسی در ذهن بیشتر ما رابطه جنسی رضایت بخش وعشق رضایت بخش با هم همراهند اما وقتی ازدواج میکنیم وبه یکدیگر متعهد میشویم نمیدانیم ادامه دادن وهماهنگ نگه داشتن رابطه جنسی و عشق و مهرورزی برای تمام طول عمر تا چه حد دشوار است😐 همچنان که رابطه مشترک ادامه می یابد, فشاری که بر هر یک از ما اعمال می کند تا دیگری راتحت کنترل خود در آورد قد علم میکند, در اینصورت پیوند رابطه جنسی و عشق ضعیف و ضعیف تر میشود تا در نهایت پیوندشان قطع میشود☹️ باید بگویم🔰🔰🔰 عشق ورزیدن به کسی که میخواهد شما را کنترل کند و تغییر دهد یا عشق ورزیدن به کسی که میخواهید او را کنترل کنید یا تغییر دهید اگر غیر ممکن نباشد, بسیار دشوار است رابطه جنسی در زندگی مشترک معمولا ادامه می یابد ولی رنگ کنترل کردن به خود میگیرد, یکی از طرفین یا هر دو از کنترل بیرونی استفاده میکنند ودیگراز عشق و محبت در زندگی مشترک خبری نیست و حالا هر یک دیگری را برای احساس تنهایی خود سرزنش می کند! ‏💞💞💞💞💞💞💞 10 – وقتی که از اونا انتقاد نشه. 🎶🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎶🎵🎶🎶🎶🎶🎵🎵🎵❤💞❤💞❤💞💞❤💞❤💞❤❤❤❤❤💞❤💞❤❤ ‍‌🎶🎵💓😊 #دوستتدارم#دوستت_دارم #جان_منی#جانانم#حضرت_عشق#حضرت_یار#سلطان_قلبم#شاه_منی#ملکه_منی#عشقبازی#عشق_جان#عشقولانه#دونفره_هامون#رمانتیک##همسرم#دخترونه_خاص#پروفایل_دخترونه#شعر_عاشقانه#اشعار_ناب#متن_موفقیت

اینکه شمابافکرخودتان راهی رابرای رسیدن به هدفی انتخاب کنیدواگراین راهی که انتخاب کرده ایدموفقیت آمیز ازآب دربیایدوشمارابه هدفتان برساند،برای شماشادی واقعی به همراه خواهدداشت.بابایی موسی.#دانشگاه_موفقیت#علمی_تخصصی #ثروتمندان #متن_موفقیت

#shabhay_aram
(@lady_0_moon)

2019-06-09 06:11:35

#خانمها مردها کی احساس مرد بودن می کنن؟! ۱ – وقتی قدرت و صلابت اونا حفظ بشه ۲ – وقتی با اونا مخالفت نشه ۳ – وقتی با اونا کل کل نشه ۴ – وقتی خانومش اون رو عاقل بدونه ۵ – وقتی خانومش ازش حرف شنوی داشته باشه ۶ – وقتی بتونه خانومش رو در روابط زناشویی ارضاء کنه ۷ – وقتی خانومش بهش بگه من نیاز دارم!!! 8 – وقتی همسرش برای مخارج روزانه یا هر چیز دیگه ای ازش پول بخواد 9 – وقتی تصمیم گیر نهایی باشه 10 – وقتی که از اونا انتقاد نشه. 🎶🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎶🎵🎶🎶🎶🎶🎵🎵🎵❤💞❤💞❤💞💞❤💞❤💞❤❤❤❤❤💞❤💞❤❤ ‍‌🎶🎵💓😊 #دوستتدارم#دوستت_دارم #جان_منی#جانانم#حضرت_عشق#حضرت_یار#سلطان_قلبم#شاه_منی#ملکه_منی#عشقبازی#عشق_جان#عشقولانه#دونفره_هامون#رمانتیک##همسرم#دخترونه_خاص#پروفایل_دخترونه#شعر_عاشقانه#اشعار_ناب#متن_موفقیت

1398/3/19 حسادت می کنند ... حرص می خورند ... به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند ... اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ تو نیست ! مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند !!! حتما خوب بوده ای ... حتما کارت درست بوده ... آنقدر خوب .. و آنقدر درست ؛ که خودشان را در حدّ رقابت با تو ندیده اند ... رسمِ آدم ها همین است !! برای حل و تجزیه و تحلیل که کم آوردند ؛ صورت مسئله را پاک می کنند ... به خودت ببال ... همیشه دور از دسترس ترین ‌و سخت ترین معادله ی زندگیشان باش ... بگذار یاد بگیرند "لیاقت" ، هرگز با "زور" به دست نمی آید ... خریدنی هم نیست ... ! لیاقتِ هرکس ، درونِ قلب و مغزش جای دارد ! تو درست رفته ای ... آدم های اشتباه ؛ تابِ دیدن موفقیت دیگران را ندارند ... راهت را ادامه بده ... باور کن ؛ موردِ حسادت واقع شدن خیلی خوب است ! #نرگس_صرافیان_طوفان #موفقیت #honardostan #honar_doostan #معادله_زندگی #متن_خاص #متن_موفقیت فاطیما نوشت:برای رسیدن به موفقیت حسادت و بدگویی دیگران رو برای خودت به پلکان موفقیت تبدیل کن... یه کلام خودت باش و شاد باش بیخیال دیگران😉😉 #ارامش_توجه_نکردن_به_حرف_مردم 🎀 #vsangel #vsangels #vs #instatags @insta.tags #victoriasecret #victoriassecret #vsfashionshow #vsfs #vsmodel #vspink #vssport #angel #angels #model #instagood #like #runway #beauty

#shabhay_aram
(@lady_0_moon)

2019-05-13 03:28:13

اگر همسرتان با دلبری توجه بیشتری از شما می طلبد، او را در آغوش بگیرید و با بوسه و آغوشی پرمهر آن را پاسخ دهید شاید فردا صرف انرژی چند برابری هم خلا امروز را جبران نکند. ❤🎄🎶🎵🌹🌼 #دوستتدارم#دوستت_دارم #جان_منی#جانانم#حضرت_عشق#حضرت_یار#سلطان_قلبم#شاه_منی#ملکه_منی#عشقبازی#عشق_جان#عشقولانه#دونفره_هامون#رمانتیک##همسرم#دخترونه_خاص#پروفایل_دخترونه#شعر_عاشقانه#اشعار_ناب#متن_موفقیت