درد قوي تر ت ميكنه، اشك شجاع ترت ميكنه قلب شكسته عاقل ترت ميكنه پس براى آينده و بهتر ، از گذشته ات متشكر باش
784 Comments Download

Users who like this media