Raw goodness. The Joker made me do it! #comics #glendaleallamericancollectorsshow
7 Comments Download

People Also Viewed

تا حد امکان هر چه کمتر درباره کارهای خود صحبت کنید آن هم‌تنها با کسانی که به شما دلگرمی والهام می بخشد چون دنیا پر از ادمهایی که نفوس بد می زنند .مردمی که تنها بلدند بگویند"اینکه محال است" یا تو واقعا زیادی بلند پروازی.. اما شما بلند پرواز باشید شما با خرد برترتان در ارتباط باشید بگذارید هر که می خواهد بخوابد اما شما بیدار باشید. حقیقت زندگی وآرزوهایتان را بیابید. مطمئن باشید که سر راهتان سبز خواهند شد و اگر به خدای قدرتمند خود تکیه کنید او چه کارها که برایتان نخواهدکرد... پس تنها آرزوی خود را با کسی که شما را تایید میکند وبه شما انگیزه میدهد بیان کنید.!. "خداوند نور ونجات همه ماست"

ayoo siapa yangg mauuu joget bareng sama akuuuu 💃💃💃💃💃💃💃 daripada julid sama orangg mending goyang aja happyyy 💃💃💃💃💃💃👄👄👄💖👄❤️😎 goyangg gempaaa

Jalan" @raffinagita1717 #nagitaslavina

This. @classyfacts

#budbudke_maalinga #trollguru_official @trollguru_official