កំណត់ត្រា: លទ្ធផល៣:១នៅរាត្រីនេះគឺជាជ័យជម្នះលើកដំបូងសម្រាប់🇰🇭ក្នុងរយៈ​ពេល១៦ ឆ្នាំក្នុងការ​ប្រកួត​ AFF Suzuki Cup តាំងពីឆ្នាំ២០០២មក "ម្នាក់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្នាក់" ----------------------------------------------------------------------------------------- Record: Tonight's 3:1 result is the first victory for 🇰🇭 in 16 years in the AFF Suzuki Cup competition since 2002 "One 4 All, All 4 One" #footballfederationofcambodia #ffc #cambodianationalteam #cnt #cambodia #affsuzukicup #laosnationalteam #internationalfriendly #one4allall4one #camfootball1933
4 Comments Download

Users who like this media