ਕਈ #ਗੁਣਾਂ ਤੇਰੀ #kitkat ਨਾਲ਼ੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀ ਨਾ #ਤਿਓਰੀਆਂ ਤੋਂ #judge ਨੀ ... #ਦੀਪ
6 Comments Download

Users who like this media