hosein
(@hosein__osmani)

6 posts

48,046 followers

3,547 followings

‏mahabad❤️ ‏kurd👑 درك كردن يه هنر است و همه هنرمند نيستند🙏😊

Photos and Videos posted by hosein__osmani

hosein
(@hosein__osmani)

24 Days 20 Hours Ago

رنه گروسه پدر تاریخ فرانسه در مورد کوردها :" تمام صفحات تاریخ بشر را جستجو کردم، به نظر میرسد که خداوند تمامی ملتها را فرمانبردار و ملت کورد را فرمانروا آفریده است . "#kurd #kurdistan

hosein
(@hosein__osmani)

2018-05-07 11:19:57

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم … نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم … می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم … می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

hosein
(@hosein__osmani)

2018-01-24 00:23:41

#afrin

hosein
(@hosein__osmani)

2018-01-16 02:23:23

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز! یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟ می نویستم برای آنکه باید باشد و نیست شب بود ، شمع بود ، من بودم و غم … شب رفت ، شمع سوخت ، من موندم و غم … من به جرم باوفایی این چنین تنها شدم ، چون ندارم همدمی بازیچه ی دلها شدم .

hosein
(@hosein__osmani)

2017-12-12 11:48:24

درگير عشق تو شدم........

hosein
(@hosein__osmani)

2018-04-22 12:35:54

inam az gorgi khan😍😍😍😍😍