. من عقاب تیز چنگال آسمانهایم ای فلک کی توانی همقفس باطوطیان گردانیم نوشته ی زیبای هک شده پشت مرحوم#وحیدمرادی @pahlavanan.ir @pahlavanan.ir
302 Comments Download